1. A Szolgáltató adatai

DENTAL-PANNONIA Gyógyidegenforgalmi Zrt.

Székhelye: 9400 Sopron, Várkerület 75.

Cégjegyzékszám: 08-10-001687

Adószám: 11463762-2-08

EU adószám: HU11463762

 

2. Általános szabályok

2.1. Jelen "Általános Szerződési Feltételek" szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, a Ciklámen Faházaknak és annak szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A szolgáltató jogosult írásban az ajánlattól eltekinteni, azt írásos megrendelést megelőzően visszavonni, vagy egyedi feltételeket meghatározni.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. A fentieket helyettesíti, amennyiben a Vendég a szálláshelyen megjelenik, az adott foglalási feltételek mellett a szobát elfoglalja, vagy a kulcsot átveszi.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, vagy azt írásban lemondja, vagy szóban lemondja és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolja, akkor a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás 100%-ának ellenértékére, beleértve minden járulékos szolgáltatást, de nem beleértve a helyi idegenforgalmi adót.
A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ezen esetben visszatérítési vagy kompenzációs kötelezettség a Szolgáltatót nem terheli.
4.3.2. A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

5. Lemondási feltételek

5.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállásszolgáltatás kötbérmentes lemondására nincs lehetőség.

a)                 Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.

b)                 Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 22:00 óráig nem érkezik meg, és nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, akkor a Szolgáltató jogosult a szobát aznapra értékesíteni.

c)                  A Szolgáltató a fentiektől eltérő egyedi feltételeket az írásbeli ajánlatában és/vagy visszaigazolásában meghatározhat.

d)                 Amennyiben a Vendég egy meglévő foglalását átfoglalja későbbi időpontra a Szolgáltató hozzájárulásával, abban az esetben a Vendég az átfoglaláskor érvényes szerződési feltételek, valamint az átfoglaláskor kapott visszaigazolás alapján jogosult a további szolgáltatásokra.

e)                 A Vendég a szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában az érkezést megelőzően csak valószínűsíthető tényekre vonatkozóan nem nyilatkozhat.

5.2. Előzetes visszajelzés nélkül meg nem érkezett vendégek esetében minden esetben a lefoglalt szolgáltatások 100%-a felszámításra kerül.

 

6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak a szálláshely honlapján ciklamenfahazak.hu elérhetők.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA) vagy sem.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a ciklamenfahazak.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.5. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több mint 5 szoba (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi szerződésben rögzített feltéteket, felárat állapíthat meg.

 

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. Eltérő rendelkezés hiányában a foglalások ellenértéke a Szolgáltató visszaigazolását követő 72 órán belül esedékes.

7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

a)    kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerülhet,

b)    kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.

7.3. A Szerződő fél számláját az alábbiak szerint kerül kiállításra:
a) A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően Forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
b) Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR
c) A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást, SZÉP kártyát (OTP, MKB és K&H – mindhárom alszámláról) és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, EC/MC, Maestro, American Express.

7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

7.5. Amennyiben a Szerződő fél másként nem nyilatkozik, a Szolgáltató a számlát elektronikusan állítja ki, a számla a Szerződő fél által megadott e-mailcímre kerül megküldésre.

 

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a faházakat a Szolgáltató által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján (Check in) illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás napján (Check out).

 

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállat bevihető, a Vendég felügyeletével tartható.

9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

9.3. Vakvezető kutyák megengedettek.
9.4. A Szolgáltató a háziállatokért külön díjat számít fel.

 

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a)                 a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt

b)                 a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

c)                  a Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket

d)                 a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

e)                 a Vendég a Szolgáltató jó hírnevének megsértésével fenyeget, annak ellenére, hogy a szerződéses jogok és kötelezettségek alapján arra nem lenne megalapozott indoka.

 

10.2. A fenti okokból történő felmondás a Vendég magatartására vezethető vissza, így ez esetben a Szolgáltató a teljes foglalási értékre jogosult.

 

10.3. Amennyiben a felek közötti Szerződés "vis maior" okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

10.4. Amennyiben a Szolgáltatónak bármilyen visszautalási kötelezettsége keletkezik a Vendég felé, úgy jogosult a harmadik felek (mint pl. közvetítők (Szállás.hu, Booking.com)) által kiszámlázott jutalék összegét a visszafizetendő összegből levonni.

10.5. Amennyiben a szolgáltatás a Vendég kérésére, vagy a Vendég érdekkörében felmerülő okból kerül átfoglalásra vagy megszüntetésre, akkor a Szolgáltató jogosult 5.000 Forint adminisztrációs költség felszámítására, de az adminisztrációs költség nem haladhatja meg a teljes foglalás értékének 20%-át.

 

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A Szolgáltató köteles:

a)                 a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b)                 térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

11.4. A Vendég a Szolgáltató által felajánlott másik szálláshelyet nem köteles elfogadni és a foglalástól minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat.

A szolgáltatás feltétele, hogy a hatályos kormányzati intézkedések a szálláshely szolgáltatás nyújtását lehetővé teszik.

 

12. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállásszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12.3. Amennyiben a vendég részére a hatóság házi karantént rendel el, úgy köteles a Szolgáltató részére a foglalás esetleges meghosszabbításával kapcsolatos szolgáltatási díjat megfizetni.

 

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.

14.3. A Szolgáltató házirendjét a Vendég köteles betartani.

 

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 

16. A Szolgáltató jogai

a) Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

b) A Szolgáltató jogosult a koronavírus válság okozta pandémia okán egyes szolgáltatásokat korlátozni, megszüntetni vagy módosítani. Ez esetben, amennyiben a szolgáltatás értéke elhanyagolható a teljes foglalás értékéhez képest, a Vendég kártalanításra nem jogosult. Amennyiben a szolgáltatás értéke meghaladja a foglalás értékének 10%-át, akkor a Vendég az adott, de teljesen vagy részlegesen igénybe nem vett szolgáltatás árának kompenzációjára jogosult.

 

 

17. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a)                 a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.

b)                 a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

 

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.2.2. A Vendég köteles a szobáját mindenkor zárva tartani, meggyőződni arról, hogy a faház elhagyásakor a faházat bezárta és az ajtó megfelelően zárt állapotban van, az kisebb erőbehatás esetén sem nyílik ki.

18.3. A kártérítés mértéke legfeljebb a Szerződés szerinti napi szobaár összegének a tízszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

18.4. Egyedi esetekben a helyi törvények az irányadóak.

 

19. Titoktartás

A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

 

20. Vis maior

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, korábbiakban ismeretlen járvány bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

Amennyiben a vis maior helyzet csak egyes szolgáltatások ellehetetlenüléséhez vezet, akkor a szolgáltató jogosult a vis maior helyzet által nem érintett szolgáltatások díjazására, amennyiben az nem a szálláshely-szolgáltatást érinti.

 

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra Magyarország törvényei az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

Utoljára módosítva: 2021. 06. 16.

Üzemeltető: DENTAL-PANNONIA Zrt. - dentalpannonia.net

Kapcsolat

Felügyeleti szervek, panaszkezelés

Adatvédelem